ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do MŠ

Podle § 34 o předškolním vzdělávání- /Sbírka zákonů č.561/2004/ se předškolní vzdělávání

  • Organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.
  • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín zápisu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a informuje o tom veřejnost způsobem v místě obvyklým (tj. vyvěšením na nástěnce v MŠ, na obecní vývěsce, na internetových stránkách MŠ a na vývěsních plochách ve spádových obcích).
  • Ředitelka školy stanoví kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004Sb., o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v dané MŠ.
  • Po obdržení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání vydá ředitelka „Rozhodnutí o přijetí dítěte“, které je doručeno zákonným zástupcům dítěte. Proti tomuto rozhodnutí je možnost odvolání do 15 dnů.
  • Při přijetí dítěte do mateřské školy (podle § 1, Sbírka zákonů č.14/ 2005 – vyhláška o předškolním vzdělávání) stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte délku pobytu v MŠ.
  • O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
  • Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

Povinné předškolní vzdělávání (§34a školského zákona)

  • Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a, odst. 1) školského zákona, tzn. na státní občany ČR pobývající na území ČR déle než 90 dnů a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením.
  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Tato povinnost není dána ve dnech připadajících na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách vydaného MŠMT. Právo dítěte vzdělávat se ve škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není předchozí větou dotčeno.
  • V souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., v platném znění je povinné předškolní vzdělávání stanoveno v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech uvedených v bodě předchozím. Začátek doby podle věty první je stanoven od 8 hodin (tzn. do 12 hodin).

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Aktivní škola

Aktivní škola

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor