ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Český jazyk

Září 2023

Gramatické učivo:

Opakování a procvičování učiva 6. ročníku

 • slovní druhy, pravopis koncovek podstatných a přídavných jmen, vyjmenovaná slova, základní skladební dvojice, shoda podmětu s přísudkem

Podstatná jména:

 • žák správně určuje pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen, rozliší podstatná jména abstraktní, konkrétní, hromadná, pomnožná a látková, v textu užívá správné tvary podstatných jmen 
 • pravopis koncovek podstatných jmen - žák umí přiřadit podstatná jména ke vzorům, doplňuje správné koncovky podstatných jmen
 • obecná a vlastní podstatná jména - žák rozlišuje vlastní a obecná podstatná jména, užívá základní pravidla pro psaní velkých písmen

Sloh a komunikace:

 • komunikace - žák odliší fakta a názory autora promluvy, při svém projevu dbá na zásady správné komunikace, používá i prvky neverbální (mimika, gesta)
 • popis - žák rozliší popis dynamický a statický, jednotlivé žánry popisu
 • popis věci - žák se seznámí s charakteristikou slohového útvaru popisu, uspořádáním textů, jazykovými prostředky a jejich využitím
 • slohová práce: Popis (Můj vynález) - žák sestaví text, slohově, gramaticky, věcně správný

Literární výchova:

 • rozbor a porozumění textu - žák bude číst s porozuměním (vystihne hlavní děj, postavy a jejich charakter, prostředí), vyjádří hlavní myšlenku díla, příběh reprodukuje a shrne, bude si klást otázky, řešit zadané úkoly k textu
 • literární druhy a žánry - žák se naučí rozlišovat základní literární druhy a žánry, bude užívat pojmy lyrika, epika a drama, díla zařadí k žánrům
 • dílny čtení - žák si nosí do hodin vlastní rozečtenou knihu odpovídající věku, aktivně se zapojuje do dílen čtení, zapisuje postřehy z četby do čtenářského zápisníku
 • vlastní četba - žák vyhledá a zapisuje povinné informace o své četbě

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor