ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Český jazyk

Březen 2023

Gramatické učivo:

Neohebné slovní druhy

 • žák vyhledá a v textu rozliší jednotlivé neohebné slovní druhy
 • žák rozliší druhy příslovcí, vhodně užije druhy příslovcí v základní podobě, správně vystupňuje příslovce, bude umět zesilovat a zeslabovat jejich význam
 • žák rozliší příslovečnou spřežku a správně ji napíše
 • žák rozpozná typické příklady vlastních a nevlastních předložek, v textu vyznačí spojky

Skladba

 • žák rozliší větu a výpověď
 • žák odliší věty podle postoje mluvčího, bude určovat jejich charakteristické znaky
 • žák odliší větu dvojčlennou, jednočlennou a větný ekvivalent

Sloh a komunikace:

 • psaný projev - žák rozliší s pomocí učitele fakta a názory autora promluvy, hledá odpovědi na otázky
 • popis místa, budovy - žák se seznámí s charakteristikou slohového útvaru popisu, uspořádáním textů, jazykovými prostředky a jejich využitím
 • slohová práce: Popis místa (Můj vysněný dětský pokoj) - žák sestaví text, slohově, gramaticky, věcně správný

Literární výchova:

 • rozbor a porozumění textu - žák bude číst s porozuměním (vystihne hlavní děj, postavy a jejich charakter, prostředí), vyjádří hlavní myšlenku díla, příběh reprodukuje a shrne, bude si klást otázky, řešit zadané úkoly k textu
 • legendy, kroniky - žák bude znát typické znaky těchto žánru, charakterizuje je, místně příběh zařadí, seznámí se se známými legendami a kronikami jednotlivých národů
 • dílny čtení - žák si nosí do hodin vlastní rozečtenou knihu odpovídající věku, aktivně se zapojuje do dílen čtení, zapisuje postřehy z četby do čtenářského zápisníku
 • vlastní četba - žák vyhledá a zapisuje povinné informace o své četbě

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor