ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Český jazyk

Květen 2024

Gramatické učivo:

Skladba

  • žák se seznámí s grafickým záznamem souvětí, odliší věty hlavní a vedlejší
  • žák určí všechny druhy vedlejších vět, převede větu jednoduchou v souvětí, nahradí větný člen větou vedlejší

Komunikace a sloh:

  • charakteristika - žák bude nadále prohlubovat znalosti o tomto žánru, o užíváných jazykových prostředcích, použitá slova v textech bude nahrazovat vhodnějšími, uspořádá text podle návaznosti
  • slohová práce: Můj ideální učitel (charakteristika) - žák sestaví text, slohově, gramaticky, věcně správný

Literární výchova:

  • rozbor a porozumění textu - žák bude číst s porozuměním (vystihne hlavní děj, jednoltivé motivy, postavy a jejich charakter, prostředí, vyjádří hlavní myšlenku díla, příběh shrne, bude si klást i obtížnější otázky)
  • jazykové prostředky - žák vyhledá v úryvcích základní jazykové prostředky, tropy a figury, pojmenuje je a vyhledá příklady ve svých textech
  • dílny čtení - žák si nosí do hodin vlastní rozečtenou knihu odpovídající věku, aktivně se zapojuje do dílen čtení, zapisuje postřehy z četby do čtenářského zápisníku
  • vlastní četba - žák vyhledá a zapisuje povinné informace o své četbě

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Aktivní škola

Aktivní škola

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor