ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Český jazyk

Říjen 2021

Gramatické učivo:

 1. Slovní druhy
 • žák ovládá všechny druhy slov a jejich základní charakteristiku, rozlišuje slova ohebná a neohebná, správně je všechny určí jednotlivě i v souvislém textu
 • žák rozpozná různé slovní druhy téhož tvaru slova
 • žák tvoří spisovné tvary slov, vědomě jich užívá s ohledem na komunikační situaci

     2. Podstatná jména

 • žák správně určuje pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen, dokáže zařadit do českého systému a správně vyskloňovat slova přejatá, zná a ovládá odchylky od pravidelného skloňování
 • žák rozliší podstatná jména abstraktní, konkrétní, hromadná, pomnožná a látková, vyhledává je v textu, správně určuje gramatické číslo daných jmen
 • pravopis koncovek podstatných jmen - žák umí přiřadit podstatná jména ke vzorům, doplňuje správné koncovky podstatných jmen
 • obecná a vlastní podstatná jména - žák užívá všechna pravidla pro psaní velkých písmen, zvládá pravopis i obtížnějších tvarů

Komunikace a sloh:

 • základy studijního čtení - žák vyhledá v jakémkoliv textu klíčová slova, formuluje hlavní myšlenku textu, tvoří otázky, na otázky v textu vyhledá přesnou odpověď
 • funkční styly a jejich žánry - žák dokáže vyjmenovat jednotlivé funkční styly, definuje je, dokáže slohové útvary zařadit ke stylům
 • slohové útvary - žák prostuduje různé zdroje z oblasti populárně naučné, odborné literatury, vytvoří si koncept a stručné poznámky, využívá metodu I. N. S. E. R. T (výtah) 
 • slohový úkol: Výtah (dle zájmů) - žák sestaví text, slohově, gramaticky, věcně správný

Literární výchova:

 • rozbor a porozumění textu - žák bude číst s porozuměním, příběh reprodukuje a shrne, bude si klást otázky, řešit zadané úkoly k textu, uvede typické jazykové prostředky díla, charakter postav a vztahy mezi nimi, zaznamená si myšlenky, které jej zaujaly
 • epické žánry (román, povídka) -  žák bude znát znaky typické znaky těchto žánrů, uvede základní díla v historickém vývoji, známé představitele
 • dílny čtení - žák si nosí do hodin vlastní rozečtenou knihu odpovídající věku, aktivně se zapojuje do dílen čtení, zapisuje postřehy z četby do čtenářského zápisníku
 • vlastní četba - žák vyhledá a zapisuje povinné informace o své četbě

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sportuj ve škole

sport

Mléko do škol

leko

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor