ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Český jazyk

Březen 2023

Gramatické učivo:

 Slovesa

 • žák určí mluvnické kategorie sloves, vytvoří slovesné tvary podle zadaných mluvnických kategorií
 • žák se seznámí se slovesnými třídami a vzory - slovesa zařadí ke třídám a vzorům, použije správný tvar sloves ve větách
 • žák rozpozná přechodník přítomný a minulý, přechodníky vyhledává v textu
 • žák odliší nepravidelná slovesa, bude znát jejich časování

Neohebné slovní druhy

 • žák rozlišuje různé druhy příslovcí, stupňuje je, rozpozná příslovečnou spřežku a správně ji zapíše
 • žák rozliší předložky vlastní a nevlastní, spojky souřadící a podřadící
 • žák správně užívá všech neohebných slov, využívá vhodné tvary podle komunikačních situací

Skladba

 • žák určuje věty podle postoje mluvčího a jejich charakteristické prostředky
 • žák rozliší věty dvojčlenné, jednočlenné a větné ekvivalenty
 • žák rozpozná zápor mluvnický a slovní
 • žák graficky zaznamená větu jednoduchou, rozliší formální prostředky skladebních vztahů

Komunikace a sloh:

 • proslov - žák se aktivně zapojí do diskuse, bude vyhledávat informace a argumenty, bude se snažit kultivovaně vyjadřovat své myšlenky, pocity a názory
 • charakteristika literárního hrdiny - žák si zopakuje charakteristiku tohoto žánru a užíváné jazykové prostředky, použitá slova v textech bude nahrazovat vhodnějšími, uspořádá text podle návaznosti, bude prohlubovat znalosti
 • slohová práce: Moje oblíbená knižní postava (charakteristika literárního hrdiny) - žák sestaví text, slohově, gramaticky, věcně správný

Literární výchova:

 • rozbor a porozumění textu - žák bude číst s porozuměním, příběh reprodukuje a shrne, bude si klást otázky, řešit zadané úkoly k textu, uvede typické jazykové prostředky díla, charakter postav a vztahy mezi nimi, zaznamená si myšlenky, které jej zaujaly
 • epické a lyrické žánry -  žák bude znát znaky typické znaky a jazykové prostředky těchto žánrů, uvede základní díla v historickém vývoji, známé představitele
 • dílny čtení - žák si nosí do hodin vlastní rozečtenou knihu odpovídající věku, aktivně se zapojuje do dílen čtení, zapisuje postřehy z četby do čtenářského zápisníku
 • vlastní četba - žák vyhledá a zapisuje povinné informace o své četbě

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor