ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Český jazyk

Květen 2024

Gramatické učivo:

Skladba

 • žák graficky zaznamená větu jednoduchou, rozliší formální prostředky skladebních vztahů
 • žák vyhledá větě základní skladební dvojici, rozliší druhy podmětů a přísudků
 • žák určí ve větě všechny větné členy, odliší přívlastek postupně rozvíjejí a několikanásobný
 • žák rozpozná ve větě přístavek, bude umět tvořit věty s přístavky
 • žák graficky zaznamená složitá souvětí, odliší věty hlavní a vedlejší, určí jejich druhy, významové poměry a druh souvětí
 • žák se seznámí se zvláštnostmi větné stavby, bude ovládat syntaktický pravopis

Komunikace a sloh:

 • žák se aktivně zapojí do diskuse, bude vyhledávat informace a argumenty, bude se snažit kultivovaně vyjadřovat své myšlenky, pocity a názory
 • vypravování - žák si prohloubí znalosti o tomto žánru, bude umět využít různé jazykové prostředky pro své vyjádření, použitá slova v textech bude nahrazovat vhodnějšími, uspořádá text podle návaznosti
 • slohová práce: Vypravování na základě přísloví (vypravování) - žák sestaví text, slohově, gramaticky, věcně správný

Literární výchova:

 • rozbor a porozumění textu - žák bude číst s porozuměním, příběh reprodukuje a shrne, bude si klást otázky, řešit zadané úkoly k textu, uvede typické jazykové prostředky díla, charakter postav a vztahy mezi nimi, zaznamená si myšlenky, které jej zaujaly
 • epické a lyrické žánry -  žák bude znát znaky typické znaky a jazykové prostředky těchto žánrů, uvede základní díla v historickém vývoji, známé představitele
 • dílny čtení - žák si nosí do hodin vlastní rozečtenou knihu odpovídající věku, aktivně se zapojuje do dílen čtení, zapisuje postřehy z četby do čtenářského zápisníku
 • vlastní četba - žák vyhledá a zapisuje povinné informace o své četbě

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Aktivní škola

Aktivní škola

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor