ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Český jazyk

Únor 2024

Gramatické učivo:

Zájmena:

 • žák bude umět vyjmenovat druhy zájmen, rozliší je (samostatně i ve složitém textu)
 • žák bude tvořit správné tvary zájmen a bude je doplňovat do textu, rozliší zájmena rodová a bezrodá
 • žák si zopakuje skloňování zájmen (osobních, přivlastňovacích, ukazovacích), bude ovládat skloňování zájmena jenž

Číslovky

 • žák rozliší druhy číslovek, jednotlivé číslovky zařadí ke druhům
 • žák bude ovládat pravopis i zápis číslovek, bude umět skloňovat číslovky dvě, obě, tři a čtyři

 Slovesa

 • žák v textu vyhledá slovesa, odliší slovesné tvary jednoduché a složené, určité a neurčité
 • žák určí mluvnické kategorie sloves, vytvoří slovesné tvary podle zadaných mluvnických kategorií
 • žák bude ovládat mluvnickou kategorii rodu, vidu, vytvoří vidové dvojice a správně je užije ve větách
 • žák seznámí se se slovesnými třídami a vzory - slovesa zařadí ke třídám a vzorům, použije správný tvar sloves ve větách

Komunikace a sloh:

 • diskuse - žák se aktivně zapojí do diskuse, bude vyhledávat informace a argumenty, bude se snažit kultivovaně vyjadřovat své myšlenky, pocity a názory
 • charakteristika - žák si zopakuje charakteristiku tohoto žánru a užíváné jazykové prostředky, použitá slova v textech bude nahrazovat vhodnějšími, uspořádá text podle návaznosti, bude prohlubovat znalosti
 • slohová práce: Můj oblíbený hrdina (charakteristika) - žák sestaví text, slohově, gramaticky, věcně správný
 • Literární výchova:

 • rozbor a porozumění textu - žák bude číst s porozuměním, příběh reprodukuje a shrne, bude si klást otázky, řešit zadané úkoly k textu, uvede typické jazykové prostředky díla, charakter postav a vztahy mezi nimi, zaznamená si myšlenky, které jej zaujaly
 • epické a lyrické žánry -  žák bude znát znaky typické znaky a jazykové prostředky těchto žánrů, uvede základní díla v historickém vývoji, známé představitele
 • dílny čtení - žák si nosí do hodin vlastní rozečtenou knihu odpovídající věku, aktivně se zapojuje do dílen čtení, zapisuje postřehy z četby do čtenářského zápisníku
 • vlastní četba - žák vyhledá a zapisuje povinné informace o své četbě

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor